juni 15, 2024

2011 – 2 maart

Verslag ledenvergadering 2 maart 2011

Aanwezigen: G. Benjamins, A. Boerland, R. Hoekman, K. Kerkhof, A. Lubbers, K. Meijer, N. Meijer, G. Schonewille, F. Veenstra, J. de Vries, H. van der Weide, E. Wendt ( notulist), K. Zwiers.

Opening
Om 20:08 uur Rob opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Mededelingen/ ingekomen stukken
Er wordt nogmaals ( eerder ook via de nieuwsbrief) verwezen naar de Doe-mee-pas. Deze pas wordt door de gemeente Coevorden aan inwoners verstrakt die het minder breed hebben om het wel mogelijk te maken om te kunnen sporten. Bij het aanvragen en verkrijgen van zo’n pas betaald de gemeente de contributie van de sportclub.

Notulen ledenvergadering 17 maart 2010.
Deze worden goedgekeurd en aangenomen na een correctie van het jaartal van het jaarverslag bij punt 4.
Jaarverslag van 2010 wordt na correctie van de het jaartal van het jaarverslag aangenomen.

Financieel jaarverslag
Het financiële jaarverslag is goed bevonden. De kascontrole heeft de financiën gecontroleerd. Wel was opgevallen dat er veel bakkosten betaald moesten worden. Arieta Lubbers zal hier navraag over doen of dit niet anders kan bij de bank.

Vaststellen van de contributie.
De contributie zal niet verhoogd worden en op 10 euro blijven.

De kascommissie wordt bedankt. Komend jaar zal de kascommissie gevormd worden door Arieta Lubbers en Angelique Boerland .

Vaststellen van bestuur:
Alle bestuursleden zitten al langere tijd. Gezien dat we te maken hebben met een kleine vereniging is het moeilijk elke 3-5 jaar nieuwe bestuursleden te vinden. De volgende samenstelling van het bestuur wordt aangenomen.

Voorzitter: Rob Hoekman herkozen
Secretaris: Edith Wendt ( alleen voor administratie) herkozen
Penningmeester: Fred Veenstra herkozen
Ledensecretariaat: Gerrit Benjamins herkozen
Overige bestuur: Koop Meijer herkozen
Henk v.d. Weide herkozen
Karin Kerkhof/Arieta Lubbers ( duo functie) nieuw aangenomen

Er wordt afscheid genomen van Ginie Schonewille Zij wordt bedankt voor haar inzet. Een bloemetje zal naar haar adres volgen.

Rondvraag.
Koop: Meldt dat hij op de ledenvergadering van de JBN vorige week heft vernomen dat de jeugdleider cursus van Natasja nu wel op 13 maart in Heerde gaat starten. Natasja geeft echter aan dat zij nog niets heeft vernomen. Het zullen 6 zondagen zijn. De zaterdagen voorafgaand aan deze cursus zondagen zal het niet vanzelfsprekend zijn dat Natasja mee zal gaan als coach naar wedstrijden.

Arieta: Er wordt gevraagd of er een draaiboek is voor de activiteiten in het jaar die er geregeld moeten worden. Dit is er niet. Er wordt besloten om in het komend jaar tijdens de bestuurvergaderingen een draaiboek te maken van alle activiteiten.

In de gemeentegids waar sportverenigingen vermeld staan, staat Koizumi niet vermeld. Wel de judoverenigingen die in Hoogeveen zitten. Rob zal navraag doen en kijken of wij ook in de gemeente gids vermeld kunnen worden van Hoogeveen. In de gemeente gids van Coevorden staan we wel vermeld.

Natasja: De jaarafsluiting voor de kerst is afgelopen keer niet goed verlopen. De afsluiting is op een woensdag gehouden in tegenstelling tot andere jaren altijd op de vrijdag. De attributen die Natasja wilde gebruiken voor een spel waren niet voorradig daar andere sportverenigingen deze in gebruik hadden. De voorkeur gaat om dit toch weer anders aan te kleden en dit ook weer gewoon op de vrijdag in Nieuwlande te doen.

Momenteel is de eerste les op de vrijdagen erg matig bezet. Een reden hiervoor is dat meerder kinderen uit Dalen niet naar de eerste les komen daar zij dit niet halen met het uit school komen en naar de judo gaan en dat niet alle ouders in staat zijn de kinderen op dat tijdstip te brengen.
Er wordt op proef afgesproken om voorlopig de eerste en de tweede les op vrijdag samen te voegen. Er zal een mail naar de leden uit gaan dat vanaf volgende week, vrijdag 11 maart, les voor alle leden van 16:30 uur tot 18:00 uur zal worden gehouden. Verderop in het jaar zal er gekeken moeten worden of dit zo kan/moet blijven of niet

Sluiting
De vergadering wordt gesloten door de voorzitter.